สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ สนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 1)

ด้วยสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ได้ดำเนินการเกี่ยวกับการให้ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 1) เพื่อสนับสนุนการศึกษาทางวิชาการในการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ คดีรัฐธรรมนูญ สถาบันทางการเมือง งานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับศาลรัฐธรรมนูญและสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ และเป็นการยกระดับความสามารถทางด้านกฎหมายมหาชนของสถาบันการศึกษา ในระดับอุดมศึกษาแก้นิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาระดับที่สูงกว่าปริญญาตรีในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา หรือผู้ที่ศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาที่มีฐานะเทียบเท่า ดังนี้

  • ระดับปริญญาโท ทุนละ 50,000 บาท และ
  • ระดับปริญญาเอก ทุนละ 100,000 บาท

รายละเอียดปรากฏตามประกาศการให้ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 1)

ดาวน์โหลดเอกสาร Click

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.constitutionalcourt.or.th

ติดต่อสอบถาม: ทีมวิชาการและทุน
โทร 0-7428-6983,6996
Line ID: @737rudji

เพิ่มหัวเรื่องย่อย