วช. เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต วช. ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต วช. ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565
โดยเปิดรับข้อเสนอการวิจัยผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (National Research and Innovation Information System : NRIIS)
ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2564 - 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 18.00 น.
และหน่วยงานต้นสังกัดต้องรับรองข้อเสนอการวิจัยในระบบ NRIIS ภายในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 18.00 น.
ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดและเงื่อนไขได้ที่ https://1th.me/5K01g
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=9488
08 แนะนำโครงการทุนมหาบัณฑิตฯ
 
10 poster ประกาศทุน 65