ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2564

         ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยได้รับงบประมาณจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ให้กับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา โดยมีข้อเสนอโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 210 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 3,087,600.- บาท

ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัยขอให้ผู้รับทุนดำเนินการ ดังนี้

  1. ปรับแก้ไขวงเงินที่ได้รับการจัดสรร และงบประมาณรายจ่ายของโครงการให้สอดคล้องและถูกต้องตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ (เอกสารหมายเลข 2) กรณีนักศึกษายังไม่ได้ตัดรายการค่าใช้จ่ายที่บัณฑิตวิทยาลัยไม่อนุญาตให้เบิกจ่ายออก บัณฑิตวิทยาลัยจะปรับลดตามรายการค่าใช้จ่ายดังกล่าวต่อไป โดยจัดส่งแบบเสนอโครงการวิจัย จำนวน 2 ชุด (ต้นฉบับ 1 ชุด ฉบับสำเนา 1 ชุด)
  2. นักศึกษาดาวน์โหลดใบสำคัญรับเงินและบันทึกข้อตกลงจากระบบการขอรับทุนระดับบัณฑิตศึกษา ได้ที่ https://gradmis.psu.ac.th/scholarship นักศึกษาตรวจสอบและกรอกข้อมูลรายละเอียดให้ครบถ้วน จำนวนอย่างละ 1 ชุด
  3. ส่งแบบเสนอโครงการวิจัย ใบสำคัญรับเงิน และบันทึกข้อตกลงที่คณะฯ ต้นสังกัด เพื่อรวบรวมส่งบัณฑิตวิทยาลัย ภายในวันที่ 8 เมษายน 2564

Click ดูรายละเอียดประกาศฯ 

รายชื่อโครงการวิจัยของนักศึกษา (แยกตามวิทยาเขต)

วิทยาเขตหาดใหญ่

วิทยาเขตปัตตานี

วิทยาเขตภูเก็ต

วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

click ขอรับทุน

Cookie Policy

เรามีการใช้คุ๊กกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home
In order to enhance experiences and work effectiveness for website and other tools, it is required to use cookies. Please kindly search for further information regarding the cookies policy of Prince of Songkla University at https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home

ติดต่อเรา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชั้น 10 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : (0) 7428-6997
อีเมล: grad@group.psu.ac.th