ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยฯ ในหัวข้อการแก้ไขปัญหาของชุมชน ประจำปี 2563

ตามที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ดำเนินการรับสมัครทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ ในหัวข้อการแก้ไขปัญหาของชุมชน ประจำปี 2563 ไปแล้วนั้น บัดนี้ การพิจารณาคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว บัณฑิตวิทยาลัยขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนดังกล่าว จำนวน 11 คน 

โดยดูรายละเอียดตามประกาศที่ https://grad.psu.ac.th/images/files/scholar/scholar576.pdf

นักศึกษาจัดทำบันทึกข้อตกลง ณ บันฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตหาดใหญ่ หรือ คณะต้นสังกัด (กรณีวิทยาเขตปัตตานี)

โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ https://grad.psu.ac.th/th/resources/documents-download.html ในหัวข้อ "แบบฟอร์มทุนการศึกษา"

ตั้งแต่บัดนี้ - 25 พฤษภาคม 2563

396

Cookie Policy

เรามีการใช้คุ๊กกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home
In order to enhance experiences and work effectiveness for website and other tools, it is required to use cookies. Please kindly search for further information regarding the cookies policy of Prince of Songkla University at https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home

ติดต่อเรา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชั้น 10 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : (0) 7428-6997
อีเมล: grad@group.psu.ac.th