ประกาศ ผลการจัดสรรเงินทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2563

เรียน นักศึกษาผู้รับทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ทุกท่าน 

            บัณฑิตวิทยาลัยได้พิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานินธ์ ประจำปีงบประมาณ  2563  ให้กับนักศึกษาผู้รับทุนทุกท่านแล้ว รายละเอียดตามรายชื่อคณะด้านล่าง

ในการนี้ ขอความร่วมมือนักศึกษาดำเนินการดังนี้ 

1. ปรับแก้ไขวงเงินที่ได้รับการจัดสรร และจำแนกประเภทรายจ่ายทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์  พร้อมทั้งตรวจสอบรายการค่าใช้จ่ายที่บัณฑิตวิทยาลัยไม่อนุญาตให้เบิกจ่าย (เอกสารหมายเลข 1) กรณีนักศึกษายังไม่ได้ตัดรายการค่าใช้จ่ายที่บัณฑิตวิทยาลัยไม่อนุญาตให้เบิกจ่ายออก บัณฑิตวิทยาลัยจะปรับลดตามรายการค่าใช้จ่ายดังกล่าวต่อไป โดยจัดส่งแบบเสนอโครงการวิจัย จำนวน 3 ชุด (ต้นฉบับ 1 ชุด สำเนา 2 ชุด)

2. ดาวน์โหลดใบสำคัญรับเงินผ่านระบบการขอรับทุนระดับบัณฑิตศึกษา ได้ที่ https://gradmis.psu.ac.th/scholarship

3. นักศึกษาตรวจสอบใบสำคัญรับเงินและบันทึกข้อตกลง พร้อมลงนามในเอกสารดังกล่าว จำนวนอย่างละ 1 ชุด

             จากนั้น ให้นักศึกษาส่งแบบเสนอโครงการวิจัย ใบสำคัญรับเงิน และบันทึกข้อตกลงที่คณะฯ ต้นสังกัด เพื่อรวบรวมส่งบัณฑิตวิทยาลัย ภายในวันที่ 20 เมษายน 2563
( ประกาศ การเลื่อนส่งเอกสารของนักศึกษาที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 เลขที่ มอ 951/ว 037 ลงวันที่ 24 มี.ค. 63) new

วิทยาเขตหาดใหญ่

วิทยาเขตปัตตานี

วิทยาเขตภูเก็ต

วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

click ขอรับทุน

Cookie Policy

เรามีการใช้คุ๊กกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home
In order to enhance experiences and work effectiveness for website and other tools, it is required to use cookies. Please kindly search for further information regarding the cookies policy of Prince of Songkla University at https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home

ติดต่อเรา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชั้น 10 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : (0) 7428-6997
อีเมล: grad@group.psu.ac.th