ประกาศ ผลการจัดสรรเงินทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2562

เรียน นักศึกษาผู้รับทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ทุกท่าน 

            บัณฑิตวิทยาลัยได้พิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานินธ์ ประจำปีงบประมาณ  2562  ให้กับนักศึกษาผู้รับทุนทุกท่านแล้ว ดูรายละเอียดตามรายชื่อคณะด้านล่าง

ในการนี้ ขอความร่วมมือนักศึกษาดำเนินการดังนี้ 

1. ดาวน์โหลดใบสำคัญรับเงินผ่านระบบการขอรับทุนระดับบัณฑิตศึกษา ได้ที่ https://gradmis.psu.ac.th/scholarship/

2. กรอกรายละเอียดในใบแบบเสนอโครงการวิจัยให้อยู่ในวงเงินที่บัณฑิตวิทยาลัยจัดสรรให้ และตรวจสอบการจำแนกประเภทรายจ่ายทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์  พร้อมทั้งตรวจสอบรายการค่าใช้จ่ายที่บัณฑิตวิทยาลัยไม่สนับสนุนออก (เอกสารหมายเลข 1) กรณีนักศึกษายังไม่ได้ตัดรายการค่าใช้จ่ายที่บัณฑิตวิทยาลัยไม่สนับสนุนออก บัณฑิตวิทยาลัยจะปรับลดตามรายการค่าใช้จ่ายดังกล่าวต่อไป โดยจัดส่งแบบเสนอโครงการวิจัย จำนวน 3 ชุด (ต้นฉบับ 1 ชุด สำเนา 2 ชุด)

3. นักศึกษาตรวจสอบใบสำคัญรับเงิน และบันทึกข้อตกลง พร้อมลงนามในเอกสารดังกล่าว จำนวนอย่างละ 1 ชุด

             จากนั้น ให้นักศึกษาส่งแบบเสนอโครงการวิจัย ใบสำคัญรับเงิน และบันทึกข้อตกลงที่คณะฯ ต้นสังกัด เพื่อรวบรวมส่งบัณฑิตวิทยาลัย ภายในวันที่ 24  พฤษภาคม  2562

วิทยาเขตหาดใหญ่

วิทยาเขตปัตตานี

วิทยาเขตภูเก็ต

วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

click ขอรับทุน