ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับทุนผลการเรียนดีเด่นเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

ตามที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ได้ดำเนินการรับสมัครนักศึกษารับทุนผลการเรียนดีเด่นเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561  ไปแล้วนั้น

บัดนี้ การรับสมัครทุนฯ ได้สิ้นสุดแล้ว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนผลการเรียนดีเด่นเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
และขอให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวดำเนินการ ดังนี้

  1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสัญญารับทุนผลการเรียนดีเด่นเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ได้ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป ที่ http://www.grad.psu.ac.th/th/resources/documents-download.html
  2. ส่งสัญญาการรับทุนผลการเรียนดีเด่นฯ ประจำปีการศึกษา 2561 ผ่านคณะต้นสังกัดของนักศึกษามายังบัณฑิตวิทยาลัย ภายในวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 หากเลยกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์การรับทุนฯ
  3. ผู้ที่ได้รับทุนจะต้องเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาตามที่แจ้งความประสงค์ในใบสมัครขอรับทุนผลการเรียนดีเด่นฯ ประจำปี 2561

ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับทุน Click