ผลการจัดสรรเงินทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2561

เรียน นักศึกษาผู้รับทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ทุกท่าน

บัณฑิตวิทยาลัยได้พิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานินธ์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ให้กับนักศึกษาผู้รับทุนทุกท่าน แล้ว และขอความร่วมมือนักศึกษาดำเนินการดังนี้

1) ดาวน์โหลดใบสำคัญรับเงินผ่านระบบการขอรับทุนระดับบัณฑิตศึกษา (http://www.grad.psu.ac.th/intranet/scholarship/)
2) กรอกรายละเอียดในใบแบบเสนอโครงการวิจัยให้อยู่ในวงเงินที่บัณฑิตวิทยาลัยจัดสรรให้ และตรวจสอบการจำแนกประเภทรายจ่ายทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ พร้อมทั้งตรวจสอบรายการค่าใช้จ่ายที่บัณฑิตวิทยาลัยไม่อนุญาตให้เบิกจ่ายออก (เอกสารหมายเลข 1) กรณีนักศึกษายังไม่ได้ตัดรายการค่าใช้จ่ายที่บัณฑิตวิทยาลัยไม่อนุญาตให้เบิกจ่ายออก บัณฑิตวิทยาลัยจะปรับลดตามรายการค่าใช้จ่ายดังกล่าวต่อไป โดยจัดส่งแบบเสนอโครงการวิจัย
จำนวน 3 ชุด (ต้นฉบับ 1 ชุด และฉบับสำเนา 2 ชุด)
3) นักศึกษาตรวจสอบใบสำคัญรับเงิน และบันทึกข้อตกลง พร้อมลงนามในเอกสารดังกล่าว จำนวนอย่างละ 1 ชุด

นักศึกษาส่งแบบเสนอโครงการวิจัย ใบสำคัญรับเงิน และบันทึกข้อตกลงที่คณะฯ ต้นสังกัด เพื่อรวบรวมส่งบัณฑิตวิทยาลัย ภายในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561

วิทยาเขตหาดใหญ่
  คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะการแพทย์แผนไทย คณะทรัพยากรธรรมชาติ คณะทันตแพทยศาสตร์
  คณะพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ
  คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง  
วิทยาเขตปัตตานี
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยอิสลามศึกษา
         
วิทยาเขตภูเก็ต
  คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม คณะวิเทศศึกษา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์  
  บัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการวิทยาศาสตร์ระบบโลกและการจัดการภัยธรรมชาติอันดามัน    
 
วิทยาเขตสุราษฏร์ธานี
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ  
Cookie Policy

เรามีการใช้คุ๊กกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home
In order to enhance experiences and work effectiveness for website and other tools, it is required to use cookies. Please kindly search for further information regarding the cookies policy of Prince of Songkla University at https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home

ติดต่อเรา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชั้น 10 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : (0) 7428-6997
อีเมล: grad@group.psu.ac.th