ผลการจัดสรรเงินทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2561

เรียน นักศึกษาผู้รับทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ทุกท่าน

บัณฑิตวิทยาลัยได้พิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานินธ์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ให้กับนักศึกษาผู้รับทุนทุกท่าน แล้ว และขอความร่วมมือนักศึกษาดำเนินการดังนี้

1) ดาวน์โหลดใบสำคัญรับเงินผ่านระบบการขอรับทุนระดับบัณฑิตศึกษา (http://www.grad.psu.ac.th/intranet/scholarship/)
2) กรอกรายละเอียดในใบแบบเสนอโครงการวิจัยให้อยู่ในวงเงินที่บัณฑิตวิทยาลัยจัดสรรให้ และตรวจสอบการจำแนกประเภทรายจ่ายทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ พร้อมทั้งตรวจสอบรายการค่าใช้จ่ายที่บัณฑิตวิทยาลัยไม่อนุญาตให้เบิกจ่ายออก (เอกสารหมายเลข 1) กรณีนักศึกษายังไม่ได้ตัดรายการค่าใช้จ่ายที่บัณฑิตวิทยาลัยไม่อนุญาตให้เบิกจ่ายออก บัณฑิตวิทยาลัยจะปรับลดตามรายการค่าใช้จ่ายดังกล่าวต่อไป โดยจัดส่งแบบเสนอโครงการวิจัย
จำนวน 3 ชุด (ต้นฉบับ 1 ชุด และฉบับสำเนา 2 ชุด)
3) นักศึกษาตรวจสอบใบสำคัญรับเงิน และบันทึกข้อตกลง พร้อมลงนามในเอกสารดังกล่าว จำนวนอย่างละ 1 ชุด

นักศึกษาส่งแบบเสนอโครงการวิจัย ใบสำคัญรับเงิน และบันทึกข้อตกลงที่คณะฯ ต้นสังกัด เพื่อรวบรวมส่งบัณฑิตวิทยาลัย ภายในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561

วิทยาเขตหาดใหญ่
  คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะการแพทย์แผนไทย คณะทรัพยากรธรรมชาติ คณะทันตแพทยศาสตร์
  คณะพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ
  คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง  
วิทยาเขตปัตตานี
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยอิสลามศึกษา
         
วิทยาเขตภูเก็ต
  คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม คณะวิเทศศึกษา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์  
  บัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการวิทยาศาสตร์ระบบโลกและการจัดการภัยธรรมชาติอันดามัน    
 
วิทยาเขตสุราษฏร์ธานี
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ