ผลการจัดสรรเงินทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2560 เพิ่มเติม

เรียน นักศึกษาผู้รับทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ทุกท่าน

     บัณฑิตวิทยาลัยได้พิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานินธ์ ประจำปีงบประมาณ 2560 เพิ่มเติม ให้กับนักศึกษาผู้รับทุนฯ แล้ว และขอความร่วมมือนักศึกษาดำเนินการดังนี้

1) ดาวน์โหลดใบสำคัญรับเงินและบันทึกข้อตกลงผ่านระบบการขอรับทุนระดับบัณฑิตศึกษา (https://gradmis.psu.ac.th/scholarship/)
2) กรอกรายละเอียดในใบแบบเสนอโครงการวิจัยให้อยู่ในวงเงินที่บัณฑิตวิทยาลัยจัดสรรให้ และตรวจสอบการจำแนกประเภทรายจ่ายทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ พร้อมทั้งตรวจสอบรายการค่าใช้จ่ายที่บัณฑิตวิทยาลัยไม่อนุญาตให้เบิกจ่ายออก (เอกสารหมายเลข 1)
กรณีนักศึกษายังไม่ได้ตัดรายการค่าใช้จ่ายที่บัณฑิตวิทยาลัยไม่อนุญาตให้เบิกจ่ายออก บัณฑิตวิทยาลัยจะปรับลดตามรายการค่าใช้จ่ายดังกล่าวต่อไป โดยจัดส่งแบบเสนอโครงการวิจัย
จำนวน 3 ชุด (ต้นฉบับ 1 ชุด และฉบับสำเนา 2 ชุด)

3) นักศึกษาตรวจสอบใบสำคัญรับเงิน และบันทึกข้อตกลง พร้อมลงนามในเอกสารดังกล่าว จำนวนอย่างละ 1 ชุด

นักศึกษาส่งแบบเสนอโครงการวิจัย ใบสำคัญรับเงิน และบันทึกข้อตกลงที่คณะฯ ต้นสังกัด เพื่อรวบรวมส่งบัณฑิตวิทยาลัย ภายในวันที่ 28 เมษายน 2560

วิทยาเขตหาดใหญ่
  คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะศิลปศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ คณะทันตแพทยศาสตร์
  คณะพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง    
         
วิทยาเขตปัตตานี
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยอิสลามศึกษา    
         
วิทยาเขตภูเก็ต
  คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  
   
Cookie Policy

เรามีการใช้คุ๊กกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home
In order to enhance experiences and work effectiveness for website and other tools, it is required to use cookies. Please kindly search for further information regarding the cookies policy of Prince of Songkla University at https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home

ติดต่อเรา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชั้น 10 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : (0) 7428-6997
อีเมล: grad@group.psu.ac.th