ผลการจัดสรรเงินทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2560 เพิ่มเติม

เรียน นักศึกษาผู้รับทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ทุกท่าน

     บัณฑิตวิทยาลัยได้พิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานินธ์ ประจำปีงบประมาณ 2560 เพิ่มเติม ให้กับนักศึกษาผู้รับทุนฯ แล้ว และขอความร่วมมือนักศึกษาดำเนินการดังนี้

1) ดาวน์โหลดใบสำคัญรับเงินและบันทึกข้อตกลงผ่านระบบการขอรับทุนระดับบัณฑิตศึกษา (https://gradmis.psu.ac.th/scholarship/)
2) กรอกรายละเอียดในใบแบบเสนอโครงการวิจัยให้อยู่ในวงเงินที่บัณฑิตวิทยาลัยจัดสรรให้ และตรวจสอบการจำแนกประเภทรายจ่ายทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ พร้อมทั้งตรวจสอบรายการค่าใช้จ่ายที่บัณฑิตวิทยาลัยไม่อนุญาตให้เบิกจ่ายออก (เอกสารหมายเลข 1)
กรณีนักศึกษายังไม่ได้ตัดรายการค่าใช้จ่ายที่บัณฑิตวิทยาลัยไม่อนุญาตให้เบิกจ่ายออก บัณฑิตวิทยาลัยจะปรับลดตามรายการค่าใช้จ่ายดังกล่าวต่อไป โดยจัดส่งแบบเสนอโครงการวิจัย
จำนวน 3 ชุด (ต้นฉบับ 1 ชุด และฉบับสำเนา 2 ชุด)

3) นักศึกษาตรวจสอบใบสำคัญรับเงิน และบันทึกข้อตกลง พร้อมลงนามในเอกสารดังกล่าว จำนวนอย่างละ 1 ชุด

นักศึกษาส่งแบบเสนอโครงการวิจัย ใบสำคัญรับเงิน และบันทึกข้อตกลงที่คณะฯ ต้นสังกัด เพื่อรวบรวมส่งบัณฑิตวิทยาลัย ภายในวันที่ 28 เมษายน 2560

วิทยาเขตหาดใหญ่
  คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะศิลปศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ คณะทันตแพทยศาสตร์
  คณะพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง    
         
วิทยาเขตปัตตานี
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยอิสลามศึกษา    
         
วิทยาเขตภูเก็ต
  คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม