ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2565

ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัยขอให้ผู้รับทุนดำเนินการ ดังนี้

  1. ปรับแก้ไขวงเงินที่ได้รับการจัดสรร และงบประมาณรายจ่ายของโครงการให้สอดคล้องและถูกต้องตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ - Click กรณีนักศึกษายังไม่ได้ตัดรายการค่าใช้จ่ายที่บัณฑิตวิทยาลัยไม่อนุญาตให้เบิกจ่ายออก บัณฑิตวิทยาลัยจะปรับลดตามรายการค่าใช้จ่ายดังกล่าวต่อไป โดยจัดส่งแบบเสนอโครงการวิจัย จำนวน 2 ชุด (ต้นฉบับ 1 ชุด ฉบับสำเนา 1 ชุด)
  2. นักศึกษาดาวน์โหลดใบสำคัญรับเงินและบันทึกข้อตกลงจากระบบการขอรับทุนระดับบัณฑิตศึกษา ได้ที่ https://gradmis.psu.ac.th/scholarship นักศึกษาตรวจสอบและกรอกข้อมูลรายละเอียดให้ครบถ้วน จำนวนอย่างละ 1 ชุด
  3. ส่งแบบเสนอโครงการวิจัย ใบสำคัญรับเงิน และบันทึกข้อตกลงตามข้อ 1 และข้อ 2 ที่คณะฯ ต้นสังกัด เพื่อรวบรวมส่งบัณฑิตวิทยาลัย ภายในวันที่ 6 พฤษภาคม 2565

Click ดูรายละเอียดประกาศฯ 

รายชื่อโครงการวิจัยของนักศึกษา (แยกตามวิทยาเขต)

วิทยาเขตหาดใหญ่

วิทยาเขตปัตตานี

วิทยาเขตภูเก็ต

วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

click ขอรับทุน