ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ต่อยอด ภายใต้โครงการ "ผู้มีศักยภาพสูงเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กับภาคเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน" ประจำปีการศึกษา 2565

 

Poster ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุน TU