ประกาศ ผู้ได้รับคัดเลือกรับทุน “ผู้มีศักยภาพสูงเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กับภาคเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน” (Talent Utilization) ประจำปีงบประมาณ 2564

 

Poste ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน tu รอบ 3