เปิดรับสมัครทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 (เพิ่มเติม)

บัณฑิตวิทยาลัย เปิดรับสมัครทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 (เพิ่มเติม) 

นักศึกษากรอกรายละเอียดการขอรับทุนการวิจัย ผ่านระบบการขอรับทุนระดับบัณฑิตศึกษา ได้ตั้งแต่วันที่ 1 -  30 มิถุนายน 2563

พร้อมดาวน์โหลดแบบเสนอโครงการวิจัยจากระบบได้ที่ https://gradmis.psu.ac.th/scholarship/

แบนเนอร์ Click

  1. ประกาศ การรับสมัครทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 (เพิ่มเติม)
  2. แบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์
  3. การจำแนกประเภทรายจ่ายทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา
  4. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์จากบัณฑิตวิทยาลัย
  5. แบบฟอร์มใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน / ใบสำคัญรับเงิน
  6. เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์