รับสมัครทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ในหัวข้อการแก้ไขปัญหาของชุมชน ประจำปี 2563

ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย เปิดรับสมัครทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ ในหัวข้อการแก้ไขปัญหาของชุมชน ประจำปี 2563 จำนวน 10 ทุน ทุนละไม่เกิน 50,000.- บาท โดยลักษณะโจทย์วิจัยต้องกำหนดหัวข้อแก้ไขปัญหาชุมชนภาคใต้ที่มีผลกระทบในเชิงสาธารณะทั้งภาคสังคมและเศรษฐกิจ และมีผลลัพท์เชิงประจักษ์เป็นรูปธรรม

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 - 31 มีนาคม 2563

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:  คุณสมศรี หลีวิจิตร

บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 11 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ฯ 

โทร 0-7428-6987 (ภายใน 6987) E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.