รับสมัครทุนบัณฑิตศึกษาสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2

บัณฑิตวิทยาลัย เปิดรับสมัครทุนบัณฑิตศึกษาสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2

จำนวน 5 ทุน มูลค่าทุนตามที่จ่ายจริง 

โดยทุนดังกล่าวครอบคลุมค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เดือนละ 10,000 บาท

ผู้สนใจยื่นใบสมัคร ณ บัณฑิตวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 20-31 มกราคม 2563

ตรวจสอบคุณสมบัติและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

https://grad.psu.ac.th/images/files/scholar/scholar565.pdf

และดาวน์โหลดใบสมัครที่

https://grad.psu.ac.th/th/resources/documents-download.html

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:  คุณจารุพรรณ วงษ์อนุชิตเมธา 

ชั้น 11 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ฯ 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

โทร 0-7428-6987 (ภายใน 6987) E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

343