เปิดรับสมัครทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2563

บัณฑิตวิทยาลัย เปิดรับสมัครทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2563

ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2562 - 31 มกราคม 2563

นักศึกษากรอกรายละเอียดการขอรับทุนการวิจัย ผ่านระบบการขอรับทุนระดับบัณฑิตศึกษา พร้อมดาวน์โหลดแบบเสนอโครงการวิจัยจากระบบได้ที่ https://gradmis.psu.ac.th/scholarship/

Click ระบบขอรับทุน

  1. ประกาศ การรับสมัครทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2563
  2. แบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์
  3. การจำแนกประเภทรายจ่ายทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา
  4. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์จากบัณฑิตวิทยาลัย
  5. แบบฟอร์มใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน / ใบสำคัญรับเงิน
  6. เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

323