เปลี่ยนแปลงสถานที่!! จัดประชุมชี้แจงแนวทางการขอรับอุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2563

เปลี่ยนแปลงสถานที่จัดประชุมชี้แจงแนวทางการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ให้กับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563

ในวันที่ 11 ธันวาคม 2563 จากเดิม ห้องประชุมทองจันทร์ เปลี่ยนแปลงเป็น

ห้องวิจารณ์ พานิช (M105) อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และนักศึกษาที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามารถ click ลงทะเบียนตามหัวข้อด้านล่างนี้

ประชุมชี้แจงแนวทางการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2563 ในวันที่ 11 ธันวาคม 2562 ณ ห้องวิจารณ์ พานิช (M105) อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ ม.อ. วิทยาเขตหาดใหญ่ 

318 samll

 

Click ดาวน์โหลดกำหนดการ

  1. ประกาศ การรับสมัครทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2563
  2. แบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์
  3. การจำแนกประเภทรายจ่ายทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา
  4. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์จากบัณฑิตวิทยาลัย
  5. แบบฟอร์มใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน / ใบสำคัญรับเงิน
  6. เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Click ระบบขอรับทุน