รับสมัครทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 เพิ่มเติม

ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย ประสงค์จะจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ให้กับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 เพิ่มเติม

โดยได้กำหนดคุณสมบัติผู้ขอทุน และหลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนการวิจัยพร้อมวงเงินในการพิจารณาจัดสรรเงินทุนอุดหนุนการวิจัย

ซึ่งสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้

  1. ประกาศ การรับสมัครทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 เพิ่มเติม
  2. แบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์
  3. การจำแนกประเภทรายจ่ายทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา
  4. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์จากบัณฑิตวิทยาลัย
  5. แบบฟอร์มการขอส่งโครงการวิจัยของนักศึกษาบัณฑิตศึกษาเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2562
  6. แบบฟอร์มใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน / ใบสำคัญรับเงิน
  7. เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

click ขอรับทุน