การรับสมัครทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2562

ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย ประสงค์จะจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ให้กับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562

โดยได้กำหนดคุณสมบัติผู้ขอทุน และหลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนการวิจัยพร้อมวงเงินในการพิจารณาจัดสรรเงินทุนอุดหนุนการวิจัย

ซึ่งสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้

  1. ประกาศ การรับสมัครทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 update
  2. แบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์
  3. การจำแนกประเภทรายจ่ายทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา
  4. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์จากบัณฑิตวิทยาลัย
  5. ประชุมชี้แจงแนวทางการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2562 (13 มีนาคม 2562)
  6. แบบฟอร์มการขอส่งโครงการวิจัยของนักศึกษาบัณฑิตศึกษาเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2562
  7. แบบตอบรับการอบรมพร้อมทดลองใช้งานระบบการจัดสรรทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
  8. แบบฟอร์มใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน / ใบสำคัญรับเงิน
  9. เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

click ขอรับทุน

Cookie Policy

เรามีการใช้คุ๊กกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home
In order to enhance experiences and work effectiveness for website and other tools, it is required to use cookies. Please kindly search for further information regarding the cookies policy of Prince of Songkla University at https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home

ติดต่อเรา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชั้น 10 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : (0) 7428-6997
อีเมล: grad@group.psu.ac.th