รายละเอียดเพิ่มเติมค่าใช้จ่ายทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์