เปิดรับสมัครทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2565

บัณฑิตวิทยาลัย เปิดรับสมัครทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยกำหนดให้นักศึกษากรอกรายละเอียดการขอรับทุนการวิจัยผ่านระบบการขอรับทุนระดับบัณฑิตศึกษา (https://gradmis.psu.ac.th/scholarship/) ตั้งแต่วันที่ 14 - 28 กุมภาพันธ์ 2565

และขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังแนวทางการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ให้กับนักศึกษาไทยและต่างชาติ ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ออนไลน์ผ่านระบบ zoom โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  • นักศึกษาไทย  เวลา 9.30 - 12.00 น. ลงทะเบียนตอบรับได้ที่  https://forms.gle/XGikkishLGrR1ta98
  • นักศึกษาต่างชาติ เวลา 13.30 - 16.30 น. ลงทะเบียนตอบรับได้ที่ https://forms.gle/P4L2CKARD63N11ddA    

โดยขอให้นักศึกษากรอกข้อมูลในแบบตอบรับเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ 4  กุมภาพันธ์  2565 ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาทีประสงค์รับทุนดังกล่าวเข้าร่วมประชุมทุกคน  เนื่องจากอาจมีผลกระทบต่อการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยดังกล่าวได้

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้

regis

 

 PR ชี้แจงทุนอุดหนุน วพ. 65

 

ทุนอุดหนุน65