เปิดรับสมัครทุนบัณฑิตศึกษาสงขลานครินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2564

บัณฑิตวิทยาลัย เปิดรับสมัครทุนบัณฑิตศึกษาสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 6 ทุน มูลค่าทุนตามที่จ่ายจริง 

โดยทุนดังกล่าวครอบคลุมค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เดือนละ 10,000 บาท

ผู้สนใจสมัครผ่านระบบออนไลน์ที่ https://gradmis.psu.ac.th/scholarship/home.php 

ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2564

ตรวจสอบคุณสมบัติและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

https://grad.psu.ac.th/images/files/scholar/psu-ph.d._2564.pdf

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:  คุณพรพิมล ทองฉิม

ชั้น 10 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ฯ 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

โทร 0-7428-6996 (ภายใน 6996) E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

psu ph.d. 2564