ขยายระยะเวลาการรับสมัครทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 เพิ่มเติม

บัณฑิตวิทยาลัย ขยายระยะเวลาการรับสมัครทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 เพิ่มเติม
โดยนักศึกษาสามารถกรอกรายละเอียดการขอทุนที่ https://gradmis.psu.ac.th/scholarship/
ตั้งแต่บัดนี้ - 16 กรกฎาคม 2564

ขยายเวลารับทุนอุดหนุนฯ