เปิดรับข้อเสนอโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ประจำปี 2566 รุ่นที่ 25

โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) เกิดจากแนวความคิดที่ต้องการพัฒนาและผลิตนักวิจัยระดับปริญญาเอกที่มีคุณภาพสูงในมหาวิทยาลัยไทยให้ได้มาตรฐานสากล เพื่อนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในฐานะหน่วยให้ทุนวิจัยและนวัตกรรมหลักของประเทศ ซึ่งได้รับมอบภารกิจทุนวิจัย คปก. จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) จึงเห็นควรให้การสนับสนุนทุนวิจัย คปก. อย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนการผลิตงานวิจัย และนักวิจัยระดับปริญญาเอกคุณภาพสูงในมหาวิทยาลัยไทยให้ได้มาตรฐานสากลและทันความต้องการของประเทศ อันจะนำไปสู่การขับเคลื่อนประเทศด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม อีกทั้งสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายการวิจัยระหว่างนักวิจัยและหน่วยงานวิจัยชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ

 วัตถุประสงค์

               1.เพื่อผลิตนักวิจัยระดับปริญญาเอกและผลงานวิจัยให้ได้มาตรฐานสากล

               2. เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่บัณฑิตศึกษาในประเทศให้ได้มาตรฐานสากล

               3. เพื่อประหยัดงบประมาณในการให้ทุนการศึกษาปริญญาเอกเพื่อไปศึกษาในต่างประเทศ

               4. เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างนักวิจัยและสถาบันทั้งภายในและภายนอกประเทศ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: คุณสมศรี หลีวิจิตร
บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 10 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ฯ
โทร 0-7428-6986 (ภายใน 6986) E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Click ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

11702

Cookie Policy

เรามีการใช้คุ๊กกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home
In order to enhance experiences and work effectiveness for website and other tools, it is required to use cookies. Please kindly search for further information regarding the cookies policy of Prince of Songkla University at https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home

ติดต่อเรา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชั้น 10 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : (0) 7428-6997
อีเมล: grad@group.psu.ac.th