นักศึกษา ป.เอก คณะเภสัชศาสตร์ ได้รับรางวัล Most Outstanding Pharmaceutical Research Article จาก The Finnish Pharmaceutical Society

ขอแสดงความยินดีกับ ภญ. เสาวณีย์ วรรณสฤษฎ์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก คณะเภสัชศาสตร์ ที่ได้รับรางวัล Most Outstanding Pharmaceutical Research Article จาก The Finnish Pharmaceutical Society สาธารณรัฐฟินแลนด์ จากผลงานวิจัย เรื่อง A Virus-Mimicking pH-Responsive Acetalated Dextran-Based Membrane-Active Polymeric Nanoparticle for Intracellular Delivery of Antitumor Therapeutics ซึ่งผลงานดังกล่าวตีพิมพ์ใน Advanced Functional Materials 2019 (Impact factor 15.621) โดยมี รศ.ดร. ฤดีกร วิวัฒนปฐพี และ Prof.Dr. Helder Santos เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ซึ่งในแต่ละปี The Finnish Pharmaceutical Society จะมีการคัดเลือกผลงานตีพิมพ์ดีเด่นเพียง 1 เรื่อง (พิธีมอบรางวัล วันที่ 31 ตุลาคม 2562)

Cr: https://www.facebook.com/pharmacy.psu/

1220

2220