นักศึกษา ม.อ.ปัตตานี ได้รับทุนอุดหนุนนวัตกรรม “การเลี้ยงสาหร่ายขนนกในระบบน้ำหมุนเวียนแบบปิด” จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กว่า 7 แสนบาท

นักศึกษาปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้รับทุนอุดหนุนนวัตกรรมเรื่อง การเลี้ยงสาหร่ายขนนกในระบบน้ำหมุนเวียนแบบปิด จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เป็นเงินกว่า 7.5 แสนบาท เพื่อให้เป็นอาชีพที่ยั่งยืนแก่เกษตรกร

1 e1559880870560

               นายวศินะ รุ่งเรือง นศ. ปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประมง แผนกวิชาเทคโนโลยีการประมง ภาควิชา  เทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี กล่าวว่าจากการที่ครอบครัวของตนเอง ในจังหวัดสตูล มีอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ทั้งการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ ปลากะพง ปูดำ และปลานิล ทำให้ตนเองสนใจที่จะมาศึกษาในสาขาเทคโนโลยีการประมง ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ตั้งแต่ในระดับปริญญาตรี จนปัจจุบันกำลังศึกษาในระดับปริญญาโท เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาธุรกิจของครอบครัวและสังคม

                 และล่าสุดได้รับคำแนะนำจากรองศาสตราจารย์ ดร. ระพีพร เรืองช่วย ที่ปรึกษาโครงการ ให้เสนอโครงการนวัตกรรมเรื่อง “LATOS: การเลี้ยงสาหร่ายขนนกในระบบน้ำหมุนเวียนแบบปิด” เพื่อขอรับทุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ปัจจุบันคือกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) และเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมาสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ มีหนังสือตอบรับให้ได้รับทุนส่งเสริมการทำธุรกิจแบบให้เปล่า เป็นเงิน 751,405 บาท

19060706

19060710

              นักศึกษาผู้ได้รับทุนสนับสนุนนวัตกรรมเรื่อง “LATOS: การเลี้ยงสาหร่ายขนนกในระบบน้ำหมุนเวียนแบบปิด”เปิดเผยว่าเนื่องจากจังหวัดสตูลเป็นแหล่งผลิตสาหร่ายขนนกจากคลองน้ำกร่อยธรรมชาติ ซึ่งตลาดมีความต้องการสาหร่ายขนนกเพื่อใช้เป็นอาหารสุขภาพ และยังนำไปแปรรูปเป็นเครื่องดื่ม และนำไปสกัดสาร เพื่อใช้ในการทำเครื่องสำอางของกลุ่มชุมชนและเอกชนอื่นๆ ทำให้สาหร่ายชนิดนี้เป็นที่ต้องการของตลาดสูง จากการที่สาหร่ายดังกล่าวจะเติบโตได้ดีในธรรมชาติในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคมของทุกปี ปริมาณสาหร่ายก็จะลดลงและหมดไปหลังจากเข้าสู่ฤดูฝนเมื่อความเค็มของน้ำทะเลลดลง แต่ความต้องการของตลาดยังมีต่อเนื่องตลอดปี ดังนั้นจึงมีแนวคิดที่จะนำสาหร่ายขนนกมาเพาะเลี้ยงในระบบน้ำหมุนเวียนแบบปิดเพื่อให้มีผลผลิตได้ทั้งปี รวมทั้งสามารถควบคุมคุณภาพสาหร่ายได้อย่างสม่ำเสมอคงที่

19060708

         จากการศึกษาการเพาะเลี้ยงสาหร่ายขนนกของตนเองและครอบครัวพบว่า สาหร่ายชนิดนี้จะเติบโตได้ดีในน้ำที่สะอาด ไหลเวียน และแสงแดดส่องถึง ซึ่งจะต้องสามารถควบคุมปริมาณแสงแดด และความเค็มของน้ำให้เหมาะสมดี รวมถึงการให้สารอาหารอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเหมาะสมกับการเพาะเลี้ยงในบ่อแบบรางน้ำไหล (raceway pond) โดยใช้บ่อซีเมนต์ ขนาด 1,000 ตารางเมตร ระดับความลึก 30 เซนติเมตร โดยใช้ปริมาณต้นพันธุ์ 1 กิโลกรัม ต่อพื้นที่บ่อเลี้ยง 10 ตารางเมตร โดยเมื่อเพาะเลี้ยงได้ 3 เดือน จึงจะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ โดยจะหมุนเวียนเก็บประมาณสัปดาห์ละ 25 เปอร์เซ็นต์ โดยสามารถเก็บเกี่ยวได้ตลอดทั้งปี หลังจากนั้นจึงจะทำความสะอาดบ่อ ซึ่งการเพาะเลี้ยงให้ได้คุณภาพนั้นจะต้องได้รับการตรวจและรับรองคุณภาพจากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ดังนั้นฟาร์มของตนเองจึงให้ความสำคัญกับคุณภาพของน้ำที่นำมาเพาะเลี้ยง รวมถึงน้ำที่จะปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ ด้วยการบำบัดและปรับปรุงคุณภาพน้ำผ่านแปลงป่าชายเลนที่ปลูกไว้ นายวศินะ รุ่งเรือง นศ. ปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีการประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ชี้แจงว่าสำหรับทุนที่ได้รับการส่งเสริมจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาตินั้น นำไปใช้เพื่อพัฒนาระบบบ่อเพาะเลี้ยงสาหร่ายขนนกในระบบน้ำหมุนเวียนแบบปิด ให้เป็นฟาร์มเลี้ยงสาหร่ายแบบอินทรีย์ที่ได้ผลผลิตสม่ำเสมอ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อการเพิ่มผลผลิตสาหร่ายขนนกที่สะอาดสู่ตลาด และช่วยแก้ไขปัญหาผลผลิตสาหร่ายขาดแคลน ตลอดจนเป็นฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบยั่งยืนของจังหวัดสตูลต่อไป

                                                                                                                                             CR : งานประชาสัมพันธ์ ม.อ.ปัตตานี

Cookie Policy

เรามีการใช้คุ๊กกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home
In order to enhance experiences and work effectiveness for website and other tools, it is required to use cookies. Please kindly search for further information regarding the cookies policy of Prince of Songkla University at https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home

ติดต่อเรา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชั้น 10-11 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : (0) 7428-6997
อีเมล: grad@group.psu.ac.th