นักศึกษาบัณฑิตศึกษา ม.อ. เข้ารับทุนสนับสนุนการวิจัยจากคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

บัณฑิตวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ม.อ. ที่ได้รับทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยภายใต้แผนงานเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ตามทิศทางยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม  ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2562 จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

โดยเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 ณ ห้อง Grand Ballroom ชั้น 2 โรงแรมมารวยการ์เด้นส์ ได้มีพิธีลงนามสัญญา โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักวิจัยรุ่นใหม่ เพื่อเชิดชูเกียรติ และสร้างขวัญกำลังใจสู่การเป็นนักวิจัยในระบบการวิจัยของประเทศ และในปีนี้ มีโครงการวิจัยของนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย ม.อ. รับทุนดังกล่าว ดังนี้

1. นายกฤษดา แก้วยก นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาอาหารสุขภาพและโภชนาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร โครงการวิจัย เรื่อง “ผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมซินไบโอติกต่อการส่งเสริมจุลินทรีย์ในลำไส้และหนูไตเสื่อมเรื้อรังซึ่งมีภาวะคั่งสารไนโตรเจน” อาจารย์ที่ปรึกษา ได้แก่ ผศ.ดร.สันทัด วิเชียรโชติ

2. นางสาวนฤมล ขุนวีช่วย นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม โครงการวิจัย เรื่อง “บริการจากระบบนิเวศและความอยู่ดีมีสุขของชาวมานิ บริเวณเทือกเขาบรรทัดในภาคใต้ของประเทศไทย” อาจารย์ที่ปรึกษา ได้แก่ รศ.ดร.เสาวลักษณ์ รุ่งตะวันเรืองศรี

3. นายอัถพงศ์ ปิ่นทองพันธ์ นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม โครงการวิจัย เรื่อง “การสร้างนิเวศพิพิธภัณฑ์วิถีชีวิตชุมชนประมงพื้นบ้าน บ้านบุโรย ตำบาลแหลมสน อำเภอละงู จังหวัดสตูล” อาจารย์ที่ปรึกษา ได้แก่ รศ.ดร.เสาวลักษณ์ รุ่งตะวันเรืองศรี

4. นายปพน มณีโชติ นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร โครงการวิจัย เรื่อง “การออกแบบมะพร้าวน้ำหอมพร้อมดื่มแบบเปิดง่าย โดยใช้วิธีการปรุด้วยเครื่องยิงเลเซอร์”  อาจารย์ที่ปรึกษา ได้แก่  ดร.ศุภชัย ภิสัชเพ็ญ

5. นางสาวสากีนา เคดาร์ นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ โครงการวิจัย เรื่อง “ผลของโอลิโกแซคคาไรด์จากสาหร่ายผมนาง (Gracilaria fisheri) ต่อการเคลื่อนไหวของลำไส้ใหญ่ในหนูถีบจักรที่มีอาการลำไส้ใหญ่อักเสบ” อาจารย์ที่ปรึกษา ได้แก่ ดร.พิศเรศ คุ่ยต่วน

43137296 2023061177984853 6670921381418369024 n

42980359 1929111697157823 8568988208296099840 n

42990437 447961452393591 6032505244833808384 n

43110261 1053645528149245 4459333203336888320 n

42981872 169364933952014 2535603066397261824 n

 

Cookie Policy

เรามีการใช้คุ๊กกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home
In order to enhance experiences and work effectiveness for website and other tools, it is required to use cookies. Please kindly search for further information regarding the cookies policy of Prince of Songkla University at https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home

ติดต่อเรา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชั้น 10-11 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : (0) 7428-6997
อีเมล: grad@group.psu.ac.th