ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ภก.รัฐพล ศรีธราดล กับรางวัล EUDRAGIT® Award 2017

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ภก.รัฐพล ศรีธราดล นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ EUDRAGIT® Award 2017 จากผลงานตีพิมพ์งานวิจัย เรื่อง  Development of a topical mupirocin spray for antibacterial and wound-healing applications โดยมี รศ.ดร.ภก.ธีระพล ศรีชนะ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ซึ่งผลงานดังกล่าวได้รับการยกย่องว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ด้านโพลิเมอร์ในการส่งยาที่มีมูลค่า โดยในปี 2017 ดร.รัฐพล ศรีธราดลและทีมงาน เป็น 1 ในอาเซียน และ 1 ใน 5 ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ได้รับรางวัลดังกล่าว

ใหม 2 ๑๘๐๘๐๑ 0013

IMG 7729

ใหม 2 ๑๘๐๘๐๑ 0018

ใหม 2 ๑๘๐๘๐๑ 0017

ใหม 2 ๑๘๐๘๐๑ 0016

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 บริษัท เอเวอร์นิค (ไทยแลนด์) จำกัด ได้เป็นเจ้าภาพจัดพิธีมอบรางวัล โดยประธานในพิธี Dr .Lee Chin Chiat, Business Director, SEAANZ &PK มอบเกียรติบัตรรางวัล EUDRAGIT® Award 2017 พร้อมเงินรางวัล ให้กับ ดร.ภก.รัฐพล ศรีธราดล และ รศ.ดร.ภก.ธีระพล ศรีชนะ ณ ห้องประชุมปัณฑิตา ชั้น 10  อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ (อาคาร 2) บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยมี รศ.ดร.อุไร หัถกิจ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ บัณฑิตวิทยาลัย และ ผศ.ดร.ภก. ฉัตรชัย วัฒนาภิรมย์สกุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมแสดงความยินดีในพิธีดังกล่าว

ใหม 2 ๑๘๐๘๐๑ 0021

Cookie Policy

เรามีการใช้คุ๊กกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home
In order to enhance experiences and work effectiveness for website and other tools, it is required to use cookies. Please kindly search for further information regarding the cookies policy of Prince of Songkla University at https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home

ติดต่อเรา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชั้น 10 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : (0) 7428-6997
อีเมล: grad@group.psu.ac.th