ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ภก.รัฐพล ศรีธราดล กับรางวัล EUDRAGIT® Award 2017

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ภก.รัฐพล ศรีธราดล นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ EUDRAGIT® Award 2017 จากผลงานตีพิมพ์งานวิจัย เรื่อง  Development of a topical mupirocin spray for antibacterial and wound-healing applications โดยมี รศ.ดร.ภก.ธีระพล ศรีชนะ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ซึ่งผลงานดังกล่าวได้รับการยกย่องว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ด้านโพลิเมอร์ในการส่งยาที่มีมูลค่า โดยในปี 2017 ดร.รัฐพล ศรีธราดลและทีมงาน เป็น 1 ในอาเซียน และ 1 ใน 5 ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ได้รับรางวัลดังกล่าว

ใหม 2 ๑๘๐๘๐๑ 0013

IMG 7729

ใหม 2 ๑๘๐๘๐๑ 0018

ใหม 2 ๑๘๐๘๐๑ 0017

ใหม 2 ๑๘๐๘๐๑ 0016

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 บริษัท เอเวอร์นิค (ไทยแลนด์) จำกัด ได้เป็นเจ้าภาพจัดพิธีมอบรางวัล โดยประธานในพิธี Dr .Lee Chin Chiat, Business Director, SEAANZ &PK มอบเกียรติบัตรรางวัล EUDRAGIT® Award 2017 พร้อมเงินรางวัล ให้กับ ดร.ภก.รัฐพล ศรีธราดล และ รศ.ดร.ภก.ธีระพล ศรีชนะ ณ ห้องประชุมปัณฑิตา ชั้น 10  อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ (อาคาร 2) บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยมี รศ.ดร.อุไร หัถกิจ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ บัณฑิตวิทยาลัย และ ผศ.ดร.ภก. ฉัตรชัย วัฒนาภิรมย์สกุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมแสดงความยินดีในพิธีดังกล่าว

ใหม 2 ๑๘๐๘๐๑ 0021