ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.เจษฎา วรรณสินธุ์ ในโอกาสเข้ารับรางวัล “สุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards 2018”

7innovation 1

               ขอร่วมแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.เจษฎา วรรณสินธุ์ นักวิจัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในโอกาสเข้ารับรางวัล “สุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards 2018” ในงาน “Thailand Synergy เพื่อ SMEs ไทย” ที่จัดขึ้นโดย บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) บมจ.ซีพี ออลล์ ร่วมกับ 10 องค์กรระดับประเทศ ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) , สำนักงานพัฒนาวิยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) , สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)(สนช.) , สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.), ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย , สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , สมาคมหน่วยบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์ไทย(Thai-BISPA) , หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย , สมาคมธนาคารไทย และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) เมื่อวันที่ 8 มีนาคม ที่ผ่านมา ณ ภิรัช ฮอลล์ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

7innovation 2

7innovation 3

7innovation 4

7innovation 10