นักวิจัย ม.อ. รับรางวัลและทุนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากมูลนิธิโทเร

Toray2018-13.JPG

     สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดย รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัย พร้อมด้วย รศ.ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล รองอธิการบดีฝ่ายระบบวิจัยและบัณฑิตศึกษา และ รศ.ดร.ธีระพล ศรีชนะ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา ร่วมแสดงความยินดี กับนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ได้รับรางวัลและทุนช่วยเหลือทางด้านการวิจัยจากมูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย ซึ่งได้ประกาศผล “รางวัลวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2560” เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคคลและหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่นทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันที่ 9 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมแอทธินี กรุงเทพฯ โดยมี ฯพณฯ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล พร้อมด้วยแขกผู้เกียรติจากหลากหลายหน่วยงาน

     โดยในปีนี้ ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ ประธานมูลนิธิฯ ได้กล่าวรายงานกิจกรรม และคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯได้มีมติเป็นเอกฉันท์ยกย่องให้ ศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ รุกขไชยศิริกุล ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ เป็นผู้ได้รับรางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเภทบุคคล โดย ศ.ดร.วัชรินทร์ รุกขไชยศิริกุล นั้น มีผลงานที่โดดเด่นด้านการพัฒนาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากทรัพยากรชีวภาพของไทย และการค้นหาสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากพืชและเชื้อราเพื่อนำมาใช้เป็นโครงสร้างต้นแบบในการพัฒนาเป็นยาต้านแบคทีเรีย ติดตามรายละเอียดผลงานวิจัยเพิ่มเติม CLICK!

Toray2018-38.JPG

     นอกจากนี้ยังมีการมอบทุนช่วยเหลือด้านการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีนักวิจัยได้รับทุนดังกล่าว 2 ท่าน คือ

     1.สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นริศ ท้าวจันทร์ ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช คณะทรัพยากรธรรมชาติ จากโครงการวิจัยเรื่อง "การพัฒนาผลิตภัณฑ์โฟมยางพาราผสมสารฟีโรโมน methyl eugenol สำหรับดึงดูดแมลงวันผลไม้" ติดตามรายละเอียดผลงานวิจัยเพิ่มเติม CLICK!

Toray2018-40.JPG

     2.สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ดร.สรชา ธรรมภิวัฒนา ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ จากโครงการวิจัยเรื่อง "การพัมนาอนุภาคนาโนในอุปกรณ์ของไหลจุลภาคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแยกและการตรวจหาเซลล์มะเร็งในกระแสเลือด" ติดตามรายละเอียดผลงานวิจัยเพิ่มเติม CLICK!

Toray2018-42.JPG

Cookie Policy

เรามีการใช้คุ๊กกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home
In order to enhance experiences and work effectiveness for website and other tools, it is required to use cookies. Please kindly search for further information regarding the cookies policy of Prince of Songkla University at https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home

ติดต่อเรา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชั้น 10 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : (0) 7428-6997
อีเมล: grad@group.psu.ac.th