นักวิจัย ม.อ. รับรางวัลและทุนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากมูลนิธิโทเร

Toray2018-13.JPG

     สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดย รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัย พร้อมด้วย รศ.ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล รองอธิการบดีฝ่ายระบบวิจัยและบัณฑิตศึกษา และ รศ.ดร.ธีระพล ศรีชนะ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา ร่วมแสดงความยินดี กับนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ได้รับรางวัลและทุนช่วยเหลือทางด้านการวิจัยจากมูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย ซึ่งได้ประกาศผล “รางวัลวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2560” เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคคลและหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่นทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันที่ 9 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมแอทธินี กรุงเทพฯ โดยมี ฯพณฯ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล พร้อมด้วยแขกผู้เกียรติจากหลากหลายหน่วยงาน

     โดยในปีนี้ ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ ประธานมูลนิธิฯ ได้กล่าวรายงานกิจกรรม และคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯได้มีมติเป็นเอกฉันท์ยกย่องให้ ศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ รุกขไชยศิริกุล ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ เป็นผู้ได้รับรางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเภทบุคคล โดย ศ.ดร.วัชรินทร์ รุกขไชยศิริกุล นั้น มีผลงานที่โดดเด่นด้านการพัฒนาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากทรัพยากรชีวภาพของไทย และการค้นหาสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากพืชและเชื้อราเพื่อนำมาใช้เป็นโครงสร้างต้นแบบในการพัฒนาเป็นยาต้านแบคทีเรีย ติดตามรายละเอียดผลงานวิจัยเพิ่มเติม CLICK!

Toray2018-38.JPG

     นอกจากนี้ยังมีการมอบทุนช่วยเหลือด้านการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีนักวิจัยได้รับทุนดังกล่าว 2 ท่าน คือ

     1.สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นริศ ท้าวจันทร์ ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช คณะทรัพยากรธรรมชาติ จากโครงการวิจัยเรื่อง "การพัฒนาผลิตภัณฑ์โฟมยางพาราผสมสารฟีโรโมน methyl eugenol สำหรับดึงดูดแมลงวันผลไม้" ติดตามรายละเอียดผลงานวิจัยเพิ่มเติม CLICK!

Toray2018-40.JPG

     2.สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ดร.สรชา ธรรมภิวัฒนา ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ จากโครงการวิจัยเรื่อง "การพัมนาอนุภาคนาโนในอุปกรณ์ของไหลจุลภาคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแยกและการตรวจหาเซลล์มะเร็งในกระแสเลือด" ติดตามรายละเอียดผลงานวิจัยเพิ่มเติม CLICK!

Toray2018-42.JPG