One Stop Service บัณฑิตวิทยาลัย พร้อมเปิดให้บริการตามปรกติตั้งแต่ 1 ก.พ. 64 เป็นต้นไป

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป One Stop Service บัณฑิตวิทยาลัย... พร้อม!! เปิดให้บริการตามปรกติ

ขอความร่วมมือนักศึกษาและผู้รับบริการทุกท่าน

☑️ สแกน qr-code psu care หรือไทยชนะ

☑️ ตรวจวัดอุณหภูมิ ณ จุดให้บริการ

☑️ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์

☑️ รักษาระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร ตลอดระยะเวลาการใช้บริการ

เปิดให้บริการ oss

 
Cookie Policy

เรามีการใช้คุ๊กกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home
In order to enhance experiences and work effectiveness for website and other tools, it is required to use cookies. Please kindly search for further information regarding the cookies policy of Prince of Songkla University at https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home

ติดต่อเรา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชั้น 10 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : (0) 7428-6997
อีเมล: grad@group.psu.ac.th