กำหนดการส่งเล่มวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

บัณฑิตวิทยาลัย  ขอแจ้งกำหนดการส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ของนักศึกษาบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 ดังนี้

  • เพื่อให้สำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1/2563 ให้นักศึกษาส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์

พร้อมเอกสารเงื่อนไขการสำเร็จการศึกษาที่บัณฑิตวิทยาลัย ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563

  • เพื่อให้สำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2/2563 ให้นักศึกษาส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์

พร้อมเอกสารเงื่อนไขการสำเร็จการศึกษาที่บัณฑิตวิทยาลัย ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2564

หมายเหตุ : กำหนดการข้างต้นรองรับสำหรับการสำเร็จการศึกษาเท่านั้น และกำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

กำหนดส่งเล่มดำ ปีการศึกษา 2563

 

Cookie Policy

เรามีการใช้คุ๊กกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home
In order to enhance experiences and work effectiveness for website and other tools, it is required to use cookies. Please kindly search for further information regarding the cookies policy of Prince of Songkla University at https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home

ติดต่อเรา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชั้น 10 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : (0) 7428-6997
อีเมล: grad@group.psu.ac.th