บัณฑิตวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2562

บัณฑิตวิทยาลัย โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ เพื่อพิจารณาและคัดเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2562 ได้มีมติมอบรางวัลอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2562 และเห็นสมควรยกย่องเชิดชูเกียรติ เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สืบไป

1. ศาสตราจารย์ ดร.ธีระพล  ศรีชนะ รางวัลอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2562 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

อ.ธีระพล

 

2. ศาสตราจารย์ ดร.พญ. สาวิตรี อัษณางค์กรชัย รางวัลอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2562 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

อ.สาวิตรี

 

3. รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภศิลป์  มณีรัตน์ รางวัลอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2562 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อ.ศุภศิลป์

 

4. รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์  คงสุวรรณ รางวัลอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2562 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อ.วราภรณ์

ประกาศฯ อจ.ที่ปรึกษาดีเด่น

Cookie Policy

เรามีการใช้คุ๊กกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home
In order to enhance experiences and work effectiveness for website and other tools, it is required to use cookies. Please kindly search for further information regarding the cookies policy of Prince of Songkla University at https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home

ติดต่อเรา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชั้น 10 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : (0) 7428-6997
อีเมล: grad@group.psu.ac.th