บัณฑิตวิทยาลัย ประกาศ รายชื่อวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2562

          ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดให้มีการมอบรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อเป็นการยกย่องประกาศเกียรติคุณนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ผู้มีความมานะ พยายามอุทิศตนเพื่อสร้างวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพ  นั้น

           บัดนี้ บัณฑิตวิทยาลัยโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาคัดเลือกวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2562 ได้พิจารณาคัดเลือกวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาบัณฑิตในระดับปริญญาเอกและปริญญาโท  ดังนี้

  1. รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นระดับปริญญาเอก            จำนวน       5   รางวัล
  2. รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นระดับปริญญาโท             จำนวน       2   รางวัล
  3. รางวัลวิทยานิพนธ์ชมเชยระดับปริญญาเอก          จำนวน       9   รางวัล
  4. รางวัลวิทยานิพนธ์ชมเชยระดับปริญญาโท           จำนวน       5   รางวัล
  5. รางวัลวิทยานิพนธ์เกียรติคุณระดับปริญญาเอก      จำนวน      3   รางวัล
  6. รางวัลวิทยานิพนธ์เกียรติคุณระดับปริญญาโท       จำนวน       5   รางวัล

Click ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Cookie Policy

เรามีการใช้คุ๊กกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home
In order to enhance experiences and work effectiveness for website and other tools, it is required to use cookies. Please kindly search for further information regarding the cookies policy of Prince of Songkla University at https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home

ติดต่อเรา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชั้น 10 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : (0) 7428-6997
อีเมล: grad@group.psu.ac.th