บัณฑิตวิทยาลัย เปิดสอนรายวิชาระเบียบวิธีวิจัย (รายวิชากลางระดับบัณฑิตศึกษา) ประจำปี 2563

ด้วยบัณฑิตวิทยาลัยเปิดสอนรายวิชากลางระดับบัณฑิตศึกษา คือ รายวิชา 950-500 ระเบียบวิธีวิจัย ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาทุกหลักสูตร (ทั้งไทยและต่างชาติ ในระดับปริญญาโทและเอก)  ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัยจึงขอเชิญชวนนักศึกษาที่ยังไม่ผ่านการเรียนวิชานี้ให้ลงทะเบียนในรายวิชากลางดังกล่าว และ/หรือนักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 แล้วแต่ยังไม่ครบคลุมครบทุกหัวข้อ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

Course title: 950-500 research methodology

Credit: 1 credit, the course consists of 1 module (see below).

Student: Both international and Thai student are welcome to register to the course. Students from all fields of study (natural sciences, biological sciences, social sciences etc.) could register because course modules cover a wide range of methodology of various fields. Students can select the modules of their interest.

Language: course offered in English

Perquisite course: No

Course coordinator: Assoc. Prof Sanguan Lerkiatbundit (Associate Dean for Academic Affairs, Graduate School)

Office phone & E-mail: 6989, 8897 / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Modules:

Module

Credit (s)

Module coordinator

Module 1 : Research as Scientific Approach

1(1-0-2)

Assoc. Prof Sanguan Lerkiatbundit

 

          Please find more information on the modules from the following pages. For further information, please contact Assoc. Prof.Sanguan Lerkiatbundit at This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. or 6989, or  8897.

FAQ:

No extra tuition fee will be charged for students taking this course.

The names of the modules you take will not be appeared in your transcript. However, we try to solve this in the near future.

Students can register the course for “audit” or “credit”. For those in research only program, please register the course for “audit” (grading is in S or U, satisfied or unsatisfied).

ดาวน์โหลดเอกสาร

Cookie Policy

เรามีการใช้คุ๊กกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home
In order to enhance experiences and work effectiveness for website and other tools, it is required to use cookies. Please kindly search for further information regarding the cookies policy of Prince of Songkla University at https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home

ติดต่อเรา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชั้น 10 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : (0) 7428-6997
อีเมล: grad@group.psu.ac.th