ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติระดับบัณฑิตศึกษาในสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างรวดเร็วและขยายตัวเป็นวงกว้าง ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต การทำวิจัย และการศึกษาของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงประกาศแนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 เพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

Click ดูรายละเอียดประกาศฯ

Cookie Policy

เรามีการใช้คุ๊กกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home
In order to enhance experiences and work effectiveness for website and other tools, it is required to use cookies. Please kindly search for further information regarding the cookies policy of Prince of Songkla University at https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home

ติดต่อเรา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชั้น 10 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : (0) 7428-6997
อีเมล: grad@group.psu.ac.th