ข้อปฏิบัติในการรับบริการ One Stop Service

            ด้วยสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ตามประกาศกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดและโรคติดเชื้อของไวรัส COVID-19 และประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่องแนวทางการจัดการเรียนการสอนและการสอบ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ฉบับที่ 6 นั้น บัณฑิตวิทยาลัยขอแจ้งการรับบริการ บริเวณหน่วย One Stop Service ขอความร่วมมือติดต่อ OSS เฉพาะที่จำเป็น คือ การรับ-ส่งเล่มวิทยานิพนธ์เท่านั้น รายละเอียดอื่นๆ ตามที่แนบ

Click เพื่อดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

387

Cookie Policy

เรามีการใช้คุ๊กกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home
In order to enhance experiences and work effectiveness for website and other tools, it is required to use cookies. Please kindly search for further information regarding the cookies policy of Prince of Songkla University at https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home

ติดต่อเรา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชั้น 10 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : (0) 7428-6997
อีเมล: grad@group.psu.ac.th