สถานการณ์และมาตรการเฝ้าระวังไวรัสโคโรน่าของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

                เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดอย่างต่อเนื่องของโรคไวรัสโคโรน่า coronavirus (2019-nCoV) ที่มีแหล่งเริ่มต้นในสาธารณรัฐประชาชนจีน และพบว่าได้มีการแพร่ระบาดของไวรัสดังกล่าวในหลายประเทศ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวในกลุ่มบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

มหาวิทยาลัยฯ จึงออกมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า coronavirus (2019-nCoV) ดังนี้

1. นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทุกราย ที่เดินทางเข้า-ออก ประเทศไทย ในช่วงเดือนมกราคม 2563 เป็นต้นมา หากพบว่ามีไข้ หรือมีอาการผิดปกติทางระบบทางเดินหายใจ จะต้องไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลใกล้เคียงโดยด่วน

2. นักศึกษาและบุคลากรชาวไทยและต่างชาติ ที่เดินทางไปสาธารณรัฐประชาชนจีนในช่วงเดือนมกราคม 2563 และยังไม่ได้เดินทางกลับประเทศไทย ขอให้พำนักอยู่ในสาธารณรัฐประชาชนจีนต่อไปอีกระยะหนึ่ง อย่างน้อย 2 สัปดาห์ ตามประกาศของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า coronavirus (2019-nCoV) ลงวันที่ 25 มกราคม 2563

ทั้งนี้ ผู้ที่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทย จะต้องแจ้งกำหนดวันเดินทางกลับล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน ไปยังงานวิเทศสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เพื่อเป็นการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของโรค โดยมหาวิทยาลัยฯ จะรวบรวมข้อมูลและประสานงานกับศูนย์คัดกรองโรคของโรงพยาบาลที่รับผิดชอบในแต่ละวิทยาเขต และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป

ประกาศมหาวิทยาลัย ฯ : Thai version || Announcement_Chinese
ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา ฯ : n9370_PSUTHDOC200126_03.pdf
บันทึกข้อความ รพ. สงขลานครินทร์ : Thai version || Announcement_Chinese

Cr. https://www.psu.ac.th/th/

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.psu.ac.th/th/node/9370?fbclid=IwAR1dUnmw_Nxr1qCQqsNJTBQnx9sj3ihlMuAu8Yuxe8gsxDOb_0kiHk0UnXw

PSU Ann Coronavirus 2019 CN pdf.io 1

Cookie Policy

เรามีการใช้คุ๊กกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home
In order to enhance experiences and work effectiveness for website and other tools, it is required to use cookies. Please kindly search for further information regarding the cookies policy of Prince of Songkla University at https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home

ติดต่อเรา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชั้น 10 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : (0) 7428-6997
อีเมล: grad@group.psu.ac.th