บัณฑิตวิทยาลัย เปิดสอนรายวิชาระเบียบวิธีวิจัย (รายวิชากลางระดับบัณฑิตศึกษา) ภาคการศึกษาที่ 1/2562

ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 บัณฑิตวิทยาลัยเปิดสอนรายวิชากลางระดับบัณฑิตศึกษา คือ รายวิชา 950-500 ระเบียบวิธีวิจัย 1 หน่วยกิต (Module 1: Research as Scientific Approach) โดยจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาทุกหลักสูตร (ทั้งไทยและต่างชาติ ทั้งระดับปริญญาโทและเอก) 
 
ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัยจึงขอเชิญชวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ยังไม่ผ่านการเรียนวิชานี้ให้ลงทะเบียนในรายวิชากลางดังกล่าว โดยมีรายละเอียด ดังนี้

950-500 ระเบียบวิธีวิจัย 1 หน่วยกิต (Module 1: Research as Scientific Approach)
หัวข้อที่เรียนประกอบด้วย การกำหนดหัวข้อการวิจัย การพัฒนาโครงร่างการวิจัย
การทบทวนวรรณกรรมและฐานข้อมูลวิจัย จริยธรรมการวิจัยและจริยธรรมวิชาการ
การนำเสนอผลงานทางวิชาการ โปรแกรม Turnitin  โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม
การเขียนผลงานทางวิชาการ

สถานที่เรียน: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
จำนวนผู้เรียนขั้นต่ำ: 15 ราย
(วันและเวลาเรียนมีรายละเอียดตามแนบ)

หากท่านมีคำถามเกี่ยวกับรายวิชานี้ สามารถส่งเมล์สอบถามได้ที่ รศ.ดร.สงวน ลือเกียรติบัณฑิต รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายวิชาการ E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.