ความคืบหน้าร่างพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมและการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

125