การเสนอชื่อเพื่อเข้ารับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2561 และรางวัลการยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2561

ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย มีนโยบายในการส่งเสริมและประกาศเกียรติคุณของนักศึกษาบัณฑิตศึกษาที่มีงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพ รวมถึงยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งทำหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ คอยกำกับดูแลการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน

           ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัย จึงขอความร่วมมือคณะ/หน่วยงาน ดำเนินการดังนี้

  1. เสนอชื่อวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโทและเอก เพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัล “วิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2561” ภายในวันที่ 1 เมษายน 2562
  2. เสนอชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัล "การยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2561" ภายในวันที่ 19 เมษายน 2562

ตรวจสอบคุณสมบัติและหลักเกณ์การพิจารณา 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม : https://grad.psu.ac.th/th/resources/documents-download.html

สอบถามข้อมูล : คุณนฤชล หวังวุฒิ  

บัณฑิตวิทยาลัย  ชั้น 11 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

โทร 0-7428-6983 (ภายใน 6983) E-mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Cookie Policy

เรามีการใช้คุ๊กกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home
In order to enhance experiences and work effectiveness for website and other tools, it is required to use cookies. Please kindly search for further information regarding the cookies policy of Prince of Songkla University at https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home

ติดต่อเรา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชั้น 10 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : (0) 7428-6997
อีเมล: grad@group.psu.ac.th