บัณฑิตวิทยาลัย เปิดสอนรายวิชาระเบียบวิธีวิจัย (รายวิชากลางระดับบัณฑิตศึกษา)

ด้วยบัณฑิตวิทยาลัยเปิดสอนรายวิชากลางระดับบัณฑิตศึกษา คือ รายวิชา 950-500 ระเบียบวิธีวิจัย ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โดยจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาทุกหลักสูตร (ทั้งไทยและต่างชาติ ในระดับปริญญาโทและเอก)  ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัยจึงขอเชิญชวนนักศึกษาที่ยังไม่ผ่านการเรียนวิชานี้ให้ลงทะเบียนในรายวิชากลางดังกล่าว และ/หรือนักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 แล้วแต่ยังไม่ครบคลุมครบทุกหัวข้อ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายวิชาที่เปิด:

รหัสวิชา 950-500 จำนวน 1 หน่วยกิต หรือ

รหัสวิชา 950-500 จำนวน 2 หน่วยกิต หรือ

รหัสวิชา 950-500 จำนวน 3 หน่วยกิต

รายละเอียด Module ที่เปิดสอน:


Module 4:  Statistics for Research (สถิติเพื่อการวิจัย) จำนวน 1(0-2-1)  Credit โดย  Assoc. Prof Dr. Apiradee Lim and Prof. Dr. Tippawan Liabsuetrakul  
หัวข้อที่เรียนประกอบด้วย  สถิติเชิงพรรณนา การนำเสนอข้อมูลในรูปแบบตารางและกราฟ การกระจายตัวของกลุ่มตัวอย่าง การคำนวณขนาดของกลุ่มตัวอย่าง สถิติเชิงอนุมาน; ANOVA ไคแสควร์ สหสัมพันธ์ การถดถอยเชิงเส้น ความกลมกลืน ตัวแปรกวน และปฏิสัมพันธ์

เริ่มเรียน วันพุธที่ 23 ม.ค. - วันศุกร์ที่ 25 ม.ค. 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. และ
วันจันทร์ที่ 28 ม.ค.- วันอังคารที่ 29 ม.ค. 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น.  รวม 5 วัน รวม 30 ชั่วโมง  
ณ ห้องประชุมปัณฑิตา ชั้น 10 บัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 2 LRC

Module 5 :  Experimental Design (ออกแบบการทดลอง) จำนวน 2(1-2-3) Credit โดย Dr.Sasiwimon Iwsakul

หัวข้อที่เรียนประกอบด้วย ออกแบบการทดสอบสมมุติฐาน แผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ การทดลองที่มีแผนแบบสุ่มบล็อกสมบูรณ์ การออกแบบเชิงแฟกทอเรียลแบบ 2 และ 3 การออกแบบการทดลองขั้นสูง การออกแบบงานวิจัยทางคลินิก

เริ่มเรียนเดือนก.พ. 2562 จำนวน 3 ชั่วโมง/สัปดาห์ รวม 45 ชั่วโมง


หากท่านมีคำถามเกี่ยวกับรายวิชา สามารถส่งเมล์สอบถามได้ที่

รศ.ดร.สงวน ลือเกียรติบัณฑิต รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายวิชาการ 

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ดาวน์โหลดเอกสาร

43