กำหนดการส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 2561

บัณฑิตวิทยาลัย กำหนดการส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ของนักศึกษาบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 ดังนี้

  • สำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1/2561

ส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ พร้อมเอกสารเงื่อนไขการสำเร็จการ

ศึกษาที่บัณฑิตวิทยาลัย ภายใน วันที่ 28 ธันวาคม 2561

  • สำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2/2561

ส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ พร้อมเอกสารเงื่อนไขการสำเร็จการ

ศึกษาที่บัณฑิตวิทยาลัย ภายใน วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม Click 

21