การเปลี่ยนแปลงชื่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เพื่ออนุมัติวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์

            บัณฑิตวิทยาลัยขอแจ้งให้นักศึกษาบัณฑิตศึกษาที่จะส่งเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป
เปลี่ยนแปลงชื่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ในการอนุมัติวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่  1319/2566 โดยพิมพ์ชื่อ ดังนี้

ภาษาไทย
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กวินพัฒน์ สิริกานติโสภณ)

         รักษาการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ภาษาอังกฤษ
(Asst. Prof. Dr. Kawinbhat Sirikantisophon)

        Acting Dean of Graduate School 

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

1201

Cookie Policy

เรามีการใช้คุ๊กกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home
In order to enhance experiences and work effectiveness for website and other tools, it is required to use cookies. Please kindly search for further information regarding the cookies policy of Prince of Songkla University at https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home

ติดต่อเรา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชั้น 10 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : (0) 7428-6997
อีเมล: grad@group.psu.ac.th