ประกาศฯ รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2565

ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดให้มีการพิจารณาคัดเลือกรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อเป็นการยกย่องประกาศเกียรติคุณนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ผู้มีความมานะ พยายามอุทิศตนเพื่อสร้างวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพ รวมทั้งเป็นการกระตุ้นและให้กำลังใจแก่คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นั้น ขณะนี้ผลการพิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว มีมติอนุมัติรางวัลดังกล่าวจำนวนทั้งสิ้น 26 เรื่อง

ทั้งนี้ บัณฑิตวิทยาลัยจะประสานเรื่องเงินรางวัลและการมอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ กับทางคณะต้นสังกัดต่อไป

thesisaward65

Cookie Policy

เรามีการใช้คุ๊กกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home
In order to enhance experiences and work effectiveness for website and other tools, it is required to use cookies. Please kindly search for further information regarding the cookies policy of Prince of Songkla University at https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home

ติดต่อเรา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชั้น 10 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : (0) 7428-6997
อีเมล: grad@group.psu.ac.th