ประกาศฯ ผู้ได้รับรางวัลอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2565

บัณฑิตวิทยาลัย โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ เพื่อพิจารณาและคัดเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2565 ได้มีมติมอบรางวัลอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2565 ซึ่งได้ทำหน้าที่ดูแลนักศึกษาภายใต้ความดูแลของตนให้มีคุณภาพและสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนด รวมถึงเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม โดยปีนี้ มีผู้ได้รับรางวัลรวม 4 ท่าน ในสาขาวิชาต่าง ๆ ดังนี้
🔷 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่
รศ.ดร.พญ.รัศมี โชติพันธุ์วิทยากุล คณะแพทยศาสตร์
🔷 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่
1. รศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร คณะวิทยาศาสตร์
2. รศ.ดร.ก่องกาญจน์ กิจรุ่งโรจน์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
🔷 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่
รศ.ดร.วิษณุพงษ์ โพธิพิรุฬห์ คณะวิทยาการจัดการ

1117 1

1117 2

1117 3

1117 4

Cookie Policy

เรามีการใช้คุ๊กกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home
In order to enhance experiences and work effectiveness for website and other tools, it is required to use cookies. Please kindly search for further information regarding the cookies policy of Prince of Songkla University at https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home

ติดต่อเรา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชั้น 10 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : (0) 7428-6997
อีเมล: grad@group.psu.ac.th