บัณฑิตวิทยาลัย เปิดสอนรายวิชากลางระดับบัณฑิตศึกษา 950-500 ระเบียบวิธีวิจัย ภาคการศึกษา 2/2565

          บัณฑิตวิทยาลัยเปิดสอนรายวิชากลางระดับบัณฑิตศึกษา 950-500 ระเบียบวิธีวิจัย ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (เปิดเทอมวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565) โดยจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาทั้งในระดับ ป.โท และป.เอก ทั้งหลักสูตรไทยและนานาชาติ เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
         ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัยจึงขอเชิญชวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ยังไม่ผ่านการเรียนวิชานี้ให้ลงทะเบียนในรายวิชาดังกล่าว ในระหว่างวันที่ 14 – 27 พฤศจิกายน 2565* โดยจัดเป็นคอร์สสั้น รายละเอียดดังนี้

Module 4 Statistics for Research 1(0-2-1) Credit
หัวข้อที่ศึกษา : The course covers the use of open-source R statistical
software and epiDisplay package for data analysis, introduction to basic
statistics of research, data exploration and cleaning, descriptive
statistics, hypothesis testing for means and proportions, correlation and
linear regression, chi-squared test, odds and odds ratio calculation,
confounding and interaction and logistic regression as well as sample size
calculation.
วัน เวลา เรียน (วันที่ 6 - 15 กุมภาพันธ์ 2566 ตามตารางที่แนบ)

Module 5 ออกแบบการทดลอง (Experimental Design) จำนวน credit: 2(1-2-3) หน่วยกิต
หัวข้อที่ศึกษา: Principles of experimental designs; completely randomized
designs; sample size determination; randomized complete block designs;
factorial designs; multiple comparisons; model checking; computer
applications)
วัน-เวลา เรียน:  เรียนทุกวันอังคาร และวันศุกร์ เวลา 10.00 – 11.50 น.
(เริ่มเรียนวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565)

หมายเหตุ
1. นักศึกษาวิทยาเขตหาดใหญ่ ลงทะเบียนได้โดยตรงผ่านระบบ SIS :
https://sis-hatyai1.psu.ac.th/Default.aspx
2. นักศึกษาวิทยาเขตอื่น ให้ยื่นคำร้องขอลงทะเบียนเรียนผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา คณะส่งไปยังบัณฑิตวิทยาลัย (ทาง E-doc) ภายในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565

Click ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

950 500 2 2565

Cookie Policy

เรามีการใช้คุ๊กกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home
In order to enhance experiences and work effectiveness for website and other tools, it is required to use cookies. Please kindly search for further information regarding the cookies policy of Prince of Songkla University at https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home

ติดต่อเรา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชั้น 10 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : (0) 7428-6997
อีเมล: grad@group.psu.ac.th