การเปลี่ยนแปลงชื่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เพื่ออนุมัติวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์

            บัณฑิตวิทยาลัยขอแจ้งให้นักศึกษาบัณฑิตศึกษาที่จะส่งเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป
เปลี่ยนแปลงชื่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยในการอนุมัติวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่  1238/2565 โดยพิมพ์ชื่อ ดังนี้

  • ภาษาไทย

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เถกิง วงศ์ศิริโชติ)

    รักษาการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

  • ภาษาอังกฤษ

(Asst. Prof. Dr. Thakerng Wongsirichot)

                  Acting Dean of Graduate School

            จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

Changing the name of Dean thai 1

Cookie Policy

เรามีการใช้คุ๊กกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home
In order to enhance experiences and work effectiveness for website and other tools, it is required to use cookies. Please kindly search for further information regarding the cookies policy of Prince of Songkla University at https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home

ติดต่อเรา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชั้น 10 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : (0) 7428-6997
อีเมล: grad@group.psu.ac.th