ขอเชิญชวนเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าประกวดใน “Thailand New Gen Inventors Award 2023” (I-New Gen Award 2023)

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดให้มีกิจกรรม การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม “Thailand New Gen Inventors Award 2023” (New Gen Award 2023) เพื่อให้เยาวชนระดับ มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษาที่มีความสนใจและมีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นนักวิจัยและนวัตกรในอนาคตได้มีเวทีในการแสดงความสามารถพิเศษด้านการประดิษฐ์คิดค้น ซึ่งจะนำไปสู่ช่องทางในการขยายฐานบุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรมที่จะเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงประเทศในอนาคต โดยมีรายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

ระดับการประกวด

แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ประกอบด้วย

  1. ระดับมัธยมศึกษา (มัธยมต้นและมัธยมปลาย)
  2. ระดับอาชีวศึกษา (ปวช. และ ปวส.)
  3. ระดับอุดมศึกษา  (ปริญญาตรีและปริญญาโท)

กลุ่มเรื่องการประกวด

แบ่งออกเป็น 5 กลุ่มเรื่อง ได้แก่

  1. การเกษตร
  2. อาหาร
  3. สุขภาพเเละการเเพทย์
  4. พลังงาน วัสดุ และเคมีชีวภาพ
  5. การท่องเที่ยว

ผู้ที่สนใจด้านการประดิษฐ์คิดค้นเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวดในโครงการดังกล่าว สามารถดาวน์โหลดเอกสารและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ https://inventorday.nrct.go.th/ewt_news.php?nid=199

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

กองส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม
ฝ่ายรางวัลและกิจกรรมยกย่องเชิดชู
โทรศัพท์. 0-2579-1370-9 ต่อ 508
โทรสาร. 0-2579-2288
E-mail. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

iNewGen 2023

 

Cookie Policy

เรามีการใช้คุ๊กกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home
In order to enhance experiences and work effectiveness for website and other tools, it is required to use cookies. Please kindly search for further information regarding the cookies policy of Prince of Songkla University at https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home

ติดต่อเรา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชั้น 10 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : (0) 7428-6997
อีเมล: grad@group.psu.ac.th