บัณฑิตวิทยาลัย เปิดสอนรายวิชากลางระดับบัณฑิตศึกษา 950-500 ระเบียบวิธีวิจัย ประจำปี 2565

บัณฑิตวิทยาลัยเปิดสอนรายวิชากลางระดับบัณฑิตศึกษา 950-500 ระเบียบวิธีวิจัย ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (เปิดเทอมวันที่ 27 มิถุนายน 2565) โดยจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาทั้งในระดับ ป.โท และ ป.เอก ในหลักสูตรไทยและนานาชาติ แบบ online

ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัยจึงขอเชิญชวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ยังไม่ผ่านการเรียนวิชานี้ให้ลงทะเบียน ในรายวิชากลาง ดังกล่าว ระหว่างวันที่ 20 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2565* โดยจัดเป็นคอร์สสั้น รายละเอียดดังนี้

  • Module 5 ออกแบบการทดลอง (Experimental Design) จำนวน credit: 2(1-2-3) หน่วยกิต

หัวข้อที่ศึกษา:     Principles of experimental designs; completely randomized designs; sample size determination; randomized complete block designs; factorial designs; multiple comparisons; model checking; computer applications)

       วัน-เวลา เรียน :  เรียนทุกวันจันทร์ เวลา 10.00 – 11.50 น. และ วันอังคาร เวลา 10.00 – 11.50 น.

โดยเริ่มเรียนวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 – 26 กันยายน 2565 เรียน Online โปรแกรม Microsoft Team.

หมายเหตุ  นักศึกษาวิทยาเขตหาดใหญ่ ลงทะเบียนได้โดยตรง สำหรับนักศึกษาวิทยาเขตอื่น ให้ยื่นคำร้องขอลงทะเบียนเรียน ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา คณะ ส่งไปยังบัณฑิตวิทยาลัย (ทาง E-doc) ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2565

SIS: https://sis-hatyai1.psu.ac.th/Default.aspx

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม Click

1009 thai

 

Cookie Policy

เรามีการใช้คุ๊กกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home
In order to enhance experiences and work effectiveness for website and other tools, it is required to use cookies. Please kindly search for further information regarding the cookies policy of Prince of Songkla University at https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home

ติดต่อเรา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชั้น 10 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : (0) 7428-6997
อีเมล: grad@group.psu.ac.th