ประกาศฯ รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2564

   ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดให้มีการพิจารณาคัดเลือกรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเล็งเห็นถึงความสำคัญของการทำวิทยานิพนธ์ และมีแรงจูงใจในการสร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพและมาตรฐานมากยิ่งขึ้น โดยมีคณะเสนอชื่อวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตเพื่อเข้ารับการพิจารณารับรางวัลใน 4 กลุ่มสาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในระดับปริญญาเอกและปริญญาโท รวมทั้งสิ้น 91 เรื่อง

   บัณฑิตวิทยาลัยโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้พิจารณาคัดเลือกรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2564 มีมติอนุมัติรางวัลจำนวนทั้งสิ้น 39 รางวัล โดยมีรายละเอียดดังนี้

วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก จำนวน 20 รางวัล

  • ประเภทดีเด่น       จำนวน     5    รางวัล     
  • ประเภทชมเชย     จำนวน     6    รางวัล     
  • ประเภทเกียรติคุณ จำนวน    9    รางวัล      

วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท  จำนวน 19 รางวัล

  • ประเภทดีเด่น       จำนวน     6    รางวัล     
  • ประเภทชมเชย     จำนวน     5    รางวัล     
  • ประเภทเกียรติคุณ จำนวน    8    รางวัล      

โดยผู้ได้รับรางวัลในแต่ละสาขาวิชาจะได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติและเงินรางวัล ดังนี้

  • รางวัลวิทยานิพนธ์ประเภทดีเด่น          รางวัลละ 10,000  บาท  พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลวิทยานิพนธ์ประเภทชมเชย       รางวัลละ   3,000  บาท  พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลวิทยานิพนธ์ประเภทเกียรติคุณ   รับเกียรติบัตร

รายละเอียดประกาศฯ ตามเอกสาร Click

ทั้งนี้ บัณฑิตวิทยาลัยจะประสานเรื่องเงินรางวัลและการมอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ กับทางคณะต้นสังกัดต่อไป

thesisaward64

Cookie Policy

เรามีการใช้คุ๊กกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home
In order to enhance experiences and work effectiveness for website and other tools, it is required to use cookies. Please kindly search for further information regarding the cookies policy of Prince of Songkla University at https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home

ติดต่อเรา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชั้น 10 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : (0) 7428-6997
อีเมล: grad@group.psu.ac.th